Thánh Ca 522: Chúa - Ngọc Hưng | Chạm - Live Acoustic | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc