GIỚI THIỆU VỀ VHOPE

KHẢI TƯỢNG | VISION

Và muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi Danh Người”.
(Ma-thi-ơ 12:21).

Với khải tượng nhiều người Việt trên khắp thế giới sẽ biết đến Tình Yêu và Hy Vọng của Thiên Chúa, VHOPE mong muốn mang Tin Lành Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến cho chính người Việt.

In His Name the nations will put their hope”
(Matthew 12:21)

With a vision of many Vietnamese people in the whole world would know about God’s Love and put hope in Him, VHOPE wants to bring the Gospel of Jesus Christ to them.

Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người,…
Tôi làm mọi sự vì Tin-Lành
để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của Tin-Lành.”
(I Cô-rinh-tô 9:22b-23).

Truyền thông mang đến thông điệp của Tình Yêu và Hy Vọng trong thế giới phẳng là sứ mạng của VHOPE.

Thông qua truyền thông, Phúc Âm của Chúa Giê-xu sẽ được lan truyền một cách nhanh chóng. Và ngày càng có thêm nhiều người Việt nữa sẽ đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu khi họ nghe, thấy và cảm nhận được về tình yêu, sự biến đổi, niềm vui và niềm hy vọng từ Thiên Chúa.

Cậy ơn Chúa, VHOPE ước mong được cùng với các bạn, những thành viên trong ngôi nhà yêu thương của Đức Chúa Trời, góp phần xây dựng vương quốc của Ngài trong công tác biến đổi cộng đồng, mang cái nhìn và quan điểm của Kinh Thánh đến với người Việt một cách gần gũi và sống động thông qua các chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng chân lý của Kinh Thánh.

Muốn thật hết lòng!

“I have become all things to all people…
I do all this for the sake of the Gospel,
that I may share in its blessings.”
(I Corinthians 9:22b-23)

Media communications that bring the message of Love and Hope in flat world is our mission.

Through the media communications, The Gospel of Jesus Christ will be spread out promptly and and there will be more Vietnamese people put faith in Jesus when they hear, see and feel about love, transformations, joy and hope from God.

Rely on God’s strength, VHOPE desires to take part with you, the members in God’s House of Love, to build the Kingdom of God in the mission of community transformation by bringing the viewpoint of Bible closely and lively to Vietnamese people through programs that are built base on the Bible.

Amen!

LIÊN HỆ