Thánh Ca: Đêm Yên Lặng (Silent Night) - Guitar Solo: Vương Duy | Thánh Ca Hoà Tấu | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc