Kính chào Quý vị trong tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu!

Nếu Quý vị được cảm động để đồng hành cùng VHOPE đem Tình Yêu và Hy Vọng của Thiên Chúa đến cho người Việt trên khắp thế giới, Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: vhope.info@gmail.com hoặc trực tiếp ủng hộ cho chúng tôi thông qua tài khoản của Mục vụ:

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
CTK: LE ANH DONG – NGUYEN HA DONG
STK: 19020234297017 (Ủng hộ VND)
STK: 19120234297011  (Ủng hộ USD)
SWIFT: VTCB VN VX
Techcombank Q.3 Tp.HCM

“Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người,… Tôi làm mọi sự vì Tin Lành
để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của Tin-Lành”.

(I Cô-rinh-tô 9:22-23)

 

Nguyện Chúa ban phước thật nhiều trên Quý vị, trên gia đình và mọi phương diện của đời sống.

Chân thành cảm ơn Quý vị!

Greetings in the love of our Lord Jesus Christ!

If you are sympathized to be our company in bringing Love and Hope of God to Vietnamese in the world, please contact via email at vhope.info@gmail.com or make a donation directly to our bank account:

TECHCOMBANK
Account: Lê Anh Đông – Nguyễn Hà Đông.
Acc Num: 19020234297017 (VND)
Acc Num: 19120234297011  (USD)
SWIFT: VTCB VN VX
Techcombank District 3 HCMC

“I have become all things to all people … I do all this for the sake of the gospel,
that I may share in its blessings.”

(I Corinthians 9:22-23)               

                                                                       

May God bless you, your family and every aspect of your life abundantly.

Thank you very much!