Số 217: Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Khó Khăn – MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Ma-thi-ơ 5:3 | Bài 1a | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc