Thi-thiên 119 – Khổ 13: Sự Khôn Ngoan Thật
Bài 2: Khôn Ngoan Trong Lẽ Thật (P2)
“Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi,
Vì tôi suy-gẫm các chứng-cớ Chúa.
Tôi thông-hiểu hơn kẻ già-cả,
Vì có gìn-giữ các giềng-mối Chúa.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *