Thi-thiên 119 – Khổ 13: Sự Khôn Ngoan Thật
Bài 1: Khôn Ngoan Trong Lẽ Thật (P1)
“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao!
Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.
Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi,
Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *