Số 185: Kết Quả Của Người Tập Chú Vào Lời Chúa - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An | Thi-thiên 119:95-96 | Khổ 12 - Bài 3 | Đèn Soi Bước | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

Thi-thiên 119 – Khổ 12: Lời Chúa Vững Lập Đời Đời
Bài 3: Kết Quả Của Người Tập Chú Vào Lời Chúa
“Những kẻ ác rình giết tôi;
Nhưng tôi chăm-chỉ về các chứng-cớ Chúa.
Tôi đã thấy sự cùng-tận của mọi vật trọn-vẹn;
Song luật-pháp Chúa lấy làm rộng thay.”
Diễn giả: MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.