Dâng Lời Cảm Tạ - Thiên Bảo | Chạm - Live Acoustic | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc