Bước Với Giê-xu - Kim Nguyên | Chạm - Live Acoustic | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc