Tôn Vinh - Thúy Huyên, Thanh Trúc & Huỳnh Giao | Chạm + | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc