Tập 7: Giô-sép Khoan Dung | Câu Chuyện Hy Vọng | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc