Tập 6: Giô-sép Siêng Năng | Câu Chuyện Hy Vọng | Vhope - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc